Vyšetrenia

Čo je to Pozitrónová Emisná Tomografia?

Pozitrónová emisná tomografia, tiež nazývaná PET vyšetrenie, je diagnostická metóda, ktorá zahŕňa získavanie fyziologických obrazov ľudského tela založených na detekcii radiácie z pozitrónovej emisie. Pozitróny sú drobné čiastočky emitované z rádioaktívnej látky podanej pacientovi. Zobrazenie ľudského tela touto technológiou je využívané na diagnostiku a hodnotenie stavu a priebehu mnohých ochorení.

Čo je to PET/CT?

PET (Pozitrónová Emisná Tomografia) a CT (Počítačová Tomografia) sú využívané lekármi na diagnostikovanie a určenie priebehu a štádia ochorenia v tele. Kombináciou týchto dvoch vyšetrení, kde PET vyšetrenie hovorí o biologickej funkcii tela ešte pred vznikom anatomických zmien a CT poskytuje informácie o anatomických údajoch tela ako sú veľkosť, tvar a lokalizácia, môžu lekári oveľa presnejšie diagnostikovať a hodnotiť ochorenia.

Na čo sa využíva toto vyšetrenie?

PET/CT vyšetrenie sa najčastejšie využíva s 18FDG a to na diagnostikovanie rakoviny a zhodnotenie efektu protinádorovej liečby prostredníctvom charakteristických biochemických zmien v nádore. Touto metódou môže byť vyšetrené celé telo. PET/CT vyšetrenie srdca s 18FDG môže zobraziť prekrvenie srdcového svalu a tým pomôcť odhaliť príznaky ochorení koronárnych artérii. PET/CT vyšetrenie srdca môže tiež určiť, či oblasti srdca, ktoré vykazujú zníženú funkciu, sú vitálne alebo zjazvené, čo je dôsledok infarktu myokardu. V kombinácii s perfúznym vyšetrením myokardu nám PET/CT vyšetrenie umožňuje diferenciáciu nefunkčného srdcového svalu od srdcového svalu, pri ktorom by sa pomocou angioplastiky alebo koronárneho arteriálneho bypassu dal obnoviť krvný prietok a tým by sa zlepšila funkcia srdca. PET/CT vyšetrenia mozgu s 18FDG sa využívajú na vyšetrenie pacientov, ktorí majú demencie rôznej etiológie, podozrenie na nádor alebo potvrdený nádor mozgu, alebo záchvatové stavy (epilepsia), ktoré neodpovedajú na liečbu, a preto sú kandidátmi na chirurgický zásah.

PET/CT s 18F-cholínom sa využíva na diagnostiku pri karcinóme prostaty.

PET/CT s 68Gálium PSMA (prostatický špecifický membránový antigén) je vyšetrenie určené na diagnostiku Ca prostaty (staging, re-staging, plánovanie terapie, plánovanie biopsie). Toto vyšetrenie sa vyznačuje vysokou špecificitou a senzitivitou a v porovnaní s PET/CT s 18F-cholínom až o 10% vyššou diagnostickou presnosťou. Niektoré štúdie udávajú detekčnú schopnosť patologického tkaniva až 58% pri hladinách PSA 0,2-0,5 ng/ml, resp. 73% pri hladinách 0,5-1,0 ng/ml. Toto vyšetrenie je nevyhnutné pred rádionuklidovou terapiou metastáz karcinómu prostaty pomocou 177Lu/90Y - PSMA.

PET/CT s 68Gálium DOTA peptidmi je určené na diagnostiku neuroendokrinných nádorov s vysokou expresiou somatostatínových receptorov. V porovnaní s doteraz dostupnými vyšetreniami má táto metóda oveľa vyššiu senzitivitu a špecificitu (presnejšie zobrazí ochorenie). Keďže sa jedná o PET/CT vyšetrenie, má podstatne lepšiu rozlišovaciu schopnosť (cca 2mm vs cca 7,5mm pri scintigrafií). V literatúre sa udáva špecificita a senzitivita tohto vyšetrenia až 92–98 %, resp.  90–98 %. Toto vyšetrenie je nevyhnutné pred rádionuklidovou terapiou NET a jeho MTS pomocou 177Lu/90Y - DOTA peptidov.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

PET vyšetrenie sa robí ambulantným spôsobom. Váš doktor Vám dá detailné inštrukcie ako sa máte pripraviť na vyšetrenie. Mali by ste sa obliecť do pohodlného a voľného oblečenia.

PET/CT s 18FDG - nemali by ste jesť minimálne šesť hodín pred vyšetrením (deň pred vyšetrením obmedziť sladké jedlá a sladké nápoje, večer pred vyšetrením ľahká večera). Mali by ste piť dostatok tekutín. Minimálne 24 hodín pred vyšetrením by ste sa mali vyvarovať akejkoľvek fyzickej námahe (šport, ťažšia práca). Váš lekár vás bude informovať ohľadom užívania liekov pred vyšetrením.
Poznámka: Pacienti s diabetom by mali mať kompenzovaný diabetes s hodnotami glykémie pod 10 mmol/l.

PET/CT s 18F-cholínom - na vyšetrenie prichádzate na lačno, ale dostatočne hydratovaný. 2-3 dni pred vyšetrením je vhodné vyhýbať sa jedlám s vyšším obsahom cholínu (hlavne vajcia, vnútornosti a produkty z nich, jedlá z morských rýb a živočíchov, sója a sójové výrobky, niektoré obilné klíčky, vitamínové doplnky s obsahom cholínu, ...). Pokiaľ užívate hormonálnu terapiu na karcinóm prostaty, v deň vyšetrenia ju neužívajte (môžete si lieky priniesť so sebou a užiť ich po vyšetrení).

PET/CT s 68Ga - PSMA a 68Ga - DOTA - TOC - na vyšetrenie nie je potrebná špecifická príprava. Pacient prichádza na oddelenie v stanovený čas, dostatočne hydratovaný a na lačno.

Ako vyzerá prístroj?   

Počas vyšetrenia vás zavedieme do vyšetrovacej miestnosti s PET kamerou, ktorá má v strede otvor, do ktorého sa počas vyšetrenia zasúva stôl s lehátkom pre pacienta. Prístroj má niekoľko kruhov s detektormi, ktoré zaznamenávajú emitujúcu energiu rádioaktívnej látky vo vašom tele a umožňujú tak zobrazenie vášho tela. Obrázky vášho tela sa zobrazujú na monitore počítača vo vedľajšej miestnosti, ktorý vyzerá podobne ako monitor počítača, ktorý možno máte doma.

Ako vyšetrenie funguje?

Pred samotným vyšetrením sa rádioaktívna látka vyrobí v zariadení nazývanom cyklotrón a zachytí sa na „nosič“ („označkuje ho“), ktorý je pre ľudské telo prirodzený, najčastejšie je to deoxyglukóza. Keď sa táto látka podá pacientovi, táto sa ukladá do určitých častí tela a rádioaktivita je snímaná PET kamerou.
Rôzne farby alebo stupne svetlosti na PET obrázkoch reprezentujú rôzne úrovne tkaniva alebo orgánovej funkcie. Pretože zdravé tkanivo využíva glukózu ako zdroj energie, zhromažďuje časť „označkovanej“ glukózy, a tak sa tiež v určitej intenzite zobrazí na PET obrázkoch. Nádorové tkanivo, ktoré spotrebováva viac glukózy ako normálne tkanivo, bude zhromažďovať viac látky, a tým bude na PET obrázkoch žiariť viac ako normálne tkanivo.

Ako prebieha vyšetrenie?

Pacient prejde sériou administratívnych úkonov (kontrola správnosti údajov, registrácia do nemocničného informačného systému, informovaný súhlas,...). Pacient tu má možnosť zadať svoje kontaktné údaje, event. kontaktné údaje osoby, ktorá je oprávnená za pacienta komunikovať. Sú to jediné kontaktné údaje, ktoré na komunikáciu s pacientom ohľadom jeho zdravotného stavu budeme využívať.

Následne sa pacienta ujme zdravotná sestra, ktorá mu zavedie kanylu.

Pri PET/CT s 18FDG Vám zmeriame hladinu glukózy v krvi a podáme antialergikum (Dithiaden), aby sa predišlo možnej alergickej reakcii na kontrastnú látku, ktorá sa počas vyšetrenia podáva. Sestrička alebo rádiologický laborant vás zavedie do špeciálnej aplikačnej miestnosti, kde vám bude podaná rádioaktívna látka (väčšinou je podaná cez už zavedenú kanylu). Potom bude trvať asi 60 minút, kým sa látka dostane do tkaniva, ktoré chceme vyšetrovať. Počas tohto času vás požiadame, aby ste v kľude odpočívali a vyhýbali sa náročným pohybom a zbytočnému hovoreniu, čo by mohlo ovplyvniť ukladanie podanej látky. Po tomto čase sa začne samotné vyšetrenie. Trvá asi 20 minút.

Pri PET/CT s 18F-cholínom sa môže postup vyšetrenia líšiť v závislosti od typu a rozsahu terapie, ktorú ste v rámci karcinómu prostaty podstúpili. Vo všeobecnosti sa treba pripraviť, že u nás za normálnych okolností strávite medzi 1,5 až 2,5 hodinami, počas ktorých absolvujete 1 až 3 snímania. Najdlhšie by malo trvať cca 20 min. (v závislosti od výšky pacienta). Budte prosím trpezlivý, robíme to pre Vás. 

Pri vyšetrení s 68Ga-PSMA sa v stanovený čas pacienta ujmú rádiologickí asistenti, ktorí pacienta pripravia na samotný začiatok vyšetrenia a uložia ho na vyšetrovací stôl prístroja. Vyšetrenie sa začína podaním rádioaktívnej látky 68Ga-PSMA do pripravenej kanyly. Následne sa začína snímanie oblasti panvy, ktoré trvá cca 10 minút. Po tomto snímaní pacient odchádza do čakárne a na vyšetrenie sa vracia o cca 50 minút. Následne prebieha snímanie trupu trvajúce cca 15-20 minút.

Pri vyšetrení s 68Ga-DOTA peptidmi sa v stanovený čas pacientovi do kanyly táto látka podá. Následne sa čaká cca 60 minút, kým sa rádioaktívna látka v tele „zabuduje“ a následne sa realizuje snímanie trvajúce cca 15-20 minút. Po tomto snímaní pacient odchádza do čakárne a čaká na ďalšie pokyny personálu.

Čo sa bude diať počas vyšetrenia?

Počas vyšetrenia vás požiadame, aby ste vydržali úplne bez pohybu. Pacienti s klaustrofóbiou môžu vyšetrenie pociťovať ako nepríjemné počas postupného posunu stola do otvoru v PET kamere. Takisto niektorí pacienti sa môžu cítiť nepohodlne, keď majú ostať bez pohybu dlhšie ako pár minút. Nebudete pociťovať nič, čo by mohlo akokoľvek súvisieť s rádioaktívnou látkou vo vašom tele.

Po vyšetrení lekár zhodnotí, či je, alebo nie je nutné doplniť snímanie s odstupom času, čo môže byť aj po ďalších dvoch hodinách. Toto snímanie väčšinou býva zamerané na konkrétnu oblasť tela, ale v niektorých prípadoch môže byť opäť v rozsahu celého trupu, teda znovu v trvaní cca 15-20 minút.

Kto vyhodnotí výsledky a ako sa k ním dostanete?

Pacienti prichádzajú na vyšetrenie, pretože ich poslal ich lekár – špecialista. Lekári pracujúci na oddelení nukleárnej medicíny popíšu výsledok vyšetrenia. Takýto popis trvá väčšinou okolo 2 hodín.  Snažíme sa, aby bolo vyšetrenie popísané čo najskôr, to znamená najneskôr do nasledujúceho dňa. V niektorých špecifických prípadoch to ale môže trvať aj dlhšie. Výsledok vyšetrenia je následne odoslaný objednávajúcemu lekárovi poštou a v prípade elektronickej komunikácie aj e-mailom. V záujme zlepšiť hodnotenie vyšetrenia vás žiadame, aby ste so sebou priniesli akékoľvek výsledky rádiologických vyšetrení ako CT alebo MRI na elektronickom nosiči (CD, USB, DVD).

Aké sú prínosy vyšetrenia verzus riziká?

Aké sú obmedzenia Pozitrónovej Emisnej Tomografie?

PET vyšetrenie nám môže poskytnúť falošné výsledky, pokiaľ chemická a metabolická rovnováha u pacienta nie je normálna. Hlavne výsledky PET/CT s 18FDG u diabetikov alebo u pacientov, ktorí jedli pár hodín pred vyšetrením, môžu byť významne zmenené kvôli hladinám cukru alebo inzulínu v krvi.
Pretože sa rádioaktívna látka rýchlo rozkladá a efektívna je len krátky čas, je nutné, aby bola vyrábaná v laboratóriách dostupných oddeleniu nukleárnej medicíny. Je dôležité, aby ste na vyšetrenie prišli načas, a aby vám bola látka podaná v presnú hodinu.

Cenník vyšetrení

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií